Vårmöte & Förbundsstämma 2023

Svenska Arkivförbundets Vårmöte och Förbundsstämma arrangeras den 10-11 maj 2023 på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Temat för Vårmötet är Arkiven i samhället. De utmaningar som samhället står inför står också arkiven inför. Aktuella teman i samhällsdebatten är bland annat det oroliga världsläget och digitalisering. På Vårmötet presenteras dessa frågor ur olika arkivperspektiv. Varmt välkommen!

Program

Onsdag 10 maj

12.30 Registrering och mingel

13.00 Vårmötet öppnas, Maths Isacson, förbundsordförande och Matilda Ekström, chef för Riksantikvarieämbetets arkiv

13.15 Inledande anförande, Lars Ilshammar, särskild utredare, Arkivutredningen 2017-2019

13.30 Förslag till nationell strategi för kulturarvets digitalisering, Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet tar under 2023 fram en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Strategin arbetas fram av Henrik Summanen, som även sitter i Arkivförbundets styrelse. En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet bör enligt riksantikvarie Joakim Malmström ta upp målen och visionen för digitaliseringen, men också utgöra en konkret plan som beskriver hur en enskild institution bör agera för att bidra till ett samordnat och sammanlänkat digitalt kulturarv.

Fikapaus

14.45 Svenska Akademiens arkiv, Madeleine Engström-Broberg, arkivföreståndare
Svenska Akademien, instiftad 1786 av Gustaf III, är en oberoende kulturinstitution som verkar för att stärka det svenska språket och den svenska litteraturen. Till Akademiens mest kända uppdrag hör att utse Nobelpristagarna i litteratur. Akademiens arkivföreståndare Madeleine Engström-Broberg berättar om Svenska Akademiens arkiv, Nobelarkivet och om aktuella projekt.

15.15 Kulturarvets betydelse i krig och konflikt, Anna McWilliams, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Anna McWilliams är docent i arkeologi och forskare vid avdelningen för försvarsanalys vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I sin forskning fokuserar McWilliams på hur kulturarv påverkas av krigets verkningar, hur beredskapen för kulturarv i Sverige ser ut i händelse av krig och konflikt, samt hur kulturarvet kan användas som del av en militär och säkerhetspolitisk strategi. McWilliams disputerade 2014 med avhandlingen An Archaeology of the Iron Curtain, Stockholms universitet/Södertörns högskola.

16.00 Presentation av förbundets planerade verksamhet, Amanda Vesterlund, generalsekreterare
Svenska Arkivförbundet är nu inne på sitt femte verksamhetsår. Med inspiration från grannlandet Norge planeras det för en större kartläggning av den enskilda arkiven de kommande åren. Hör förbundets nya generalsekreterare berätta kort om planerna. 

16.10 Förbundsstämma Svenska Arkivförbundet
Stämmohandlingarna hittar du längre ner på sidan.

17.00 Dagen på Riksantikvarieämbetet avslutas

19.45 Konferensmiddag Ulla Winbladh, Djurgården

Torsdag 11 maj

8.45 Vårmötet dag två inleds

9.00 Brevet – ögonblickets rader från pergament till e-post, Peter Olausson, Karlstads Universitet
Brev från förr är frusna ögonblick från den tillvaro som en gång varit. Känslan av att verkligen vara där infinner sig ofta när man läser kärleksbreven till 1800-talets mamseller, breven som bevarats över generationerna för att de ansetts vara viktiga. I vårt digitala samhälle skriver vi mer än någonsin.  Kommer våra mejl och SMS att vara lika intressanta för våra efterkommande som breven från morfars beredskapstid eller mormors ungdomliga midsommarfirande kan vara för oss? Hör Peter Olausson berätta.

9.45 100 000 bildminnen: En incident för samlingar förvandlas till ett initiativ för massdigitalisering, Sara Ellenius och Karin Neander, Nordiska museet
Ca 1,1 miljon negativ påverkades av en vattenläcka i ett av Nordiska museets negativarkiv i januari 2021. Efter den akuta restvärderäddningsinsatsen utvecklades ett pilotprojekt för att tina, separera, behandla, digitalisera och tillgängliggöra de negativ som påverkades av vattenläckan. Genom ett unikt samarbete med Wikimedia Sverige engageras allmänheten att komplettera metadatan för ett urval av bilderna. Projektets produktionsfas påbörjades i september 2022 avslutas i september 2023 då samtliga 100 000 bilder kommer att tillgängliggöras på DigitaltMuseum.       

Fikapaus

11.00 Vad gör en papperskonservator, och när behövs hen i ett arkiv?, Lotta Möller
Sedan 2015 driver Lotta Möller privat papperskonserveringsateljé i centrala Stockholm. I presentationen ges en introduktion till vad papperskonservering kan vara genom exempel från bl.a. vattenskadan i Gefle Dagblads arkiv,  förmultnade 1600-tals handlingar i Stockholms stadsarkiv och mycket mer.

11.30 Avslutande reflektioner och Öppet forum
Vårmötet sammanfattas och öppnar för kortare informationspunkter. Har du något som du vill informera om? Anmäl detta till moderatorerna.

12.00 Lunch Restaurang Rosengården, Historiska museet

13.30 Studiebesök: Riksantikvarieämbetets arkiv
Riksantikvarieämbetets arkiv är uppdelad i sex ämbetsarkiv. Ämbetsarkivets viktigaste och mest använda serier består av skrivelser, ritningar och fotografier, som rör byggnader, fasta fornlämningar eller kulturmiljöer. Handlingarna är indelade efter landskap samt stad eller socken. OBS, begränsat antal platser på studiebesöket. Studiebesöket är fullbokat!

14.30 Vårmötet avslutas

Förbundsstämman 2023

10 maj, kl. 16.00. Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Sista dag att anmäla ärenden till förbundsstämman är den 28 februari. Sista dag för nomineringar till valberedningen är den 31 mars. 

Kallelse Förbundsstämma 2023 
Dagordning Förbundsstämma 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Förslag till förbundsstämman §12, §13
Valberedningens förslag 2023