Medlem

Svenska Arkivförbundet har idag 138 medlemmar. Vill du eller din organisation också bli medlem? Som medlem får du:

  • Tidskriften Arkiv
  • Inbjudan till kurser och konferenser
  • Regelbundna nyhetsbrev
  • Delta i nätverket “Kollegor emellan”
  • Vara med och påverka utvecklingen av Svenska Arkivförbundet och den enskilda arkivsektorn.

Medlemsavgift

Medlem kategori 1: 1 500 kr/år
Aktörer som bedriver arkivverksamhet på regional och nationell nivå, samt arkivinstitutioner inom offentlig sektor. 

Medlem kategori 2: 500 kr/år
Lokala arkivaktörer inom enskild sektor, exempelvis lokalhistoriska arkiv, mindre museum, folkbibliotek.

Stödmedlem: 500 kr/år
Enskilda personer och andra typer av organisationer än listade ovan. 


Medlemsansökan


Varför bli medlem?

Hjälp i vardagen, utbildning och nätverkande

Alla verksamma organisationer behöver både spara och hålla ordning på till exempel protokoll, beslut, medlemsförteckningar och ekonomiska handlingar. Det är inte alltid lätt att veta riktigt hur man ska göra, och ofta är det bara i de största organisationerna som det finns möjlighet att ha till exempel en kanslist som aktivt tar hand om detta arbete. Svenska Arkivförbundet kan här hjälpa till med utbildningar och nätverkande. Exempel på detta är de digitala möten ”Kollegor emellan” som arrangeras fyra gånger per år, som ett forum för dialog mellan Arkivförbundets representanter och de hos er som arbetar med arkiv, dokumenthantering, registratur, kansli osv. Arkivförbundet genomför arrangemang av kurser i att ordna och bevara eller skräddarsydda utbildningar, som berör vårt verksamhetsområde. Därutöver så erbjuds höst- och vår-konferenser med intressanta föreläsningar och studiebesök.

Hjälp med strategiskt arbete

Arkivsektorn generellt, och de enskilda arkiven i synnerhet, har ofta svårt att ta plats i den allmänna debatten. Arkiv är viktiga både för den dagliga förvaltningen av organisationer, för historisk forskning och samhällelig förståelse i allmänhet. Ändå hanteras ofta arkivfrågor ytterst otillräckligt och sektorn som helhet, har svårt att hävda sig finansiellt. Det politiska ansvaret är splittrat mellan olika departement, och även inom kulturarvssektorn får just arkiven väldigt liten plats.
Arkivförbundet har en viktig roll när det gäller att verka strategiskt för arkivens rättmätiga position inom informationsförvaltningen och arbetar kontinuerligt med att synliggöra arkivsektorns behov och utvecklingsmöjligheter för politiker, departement och andra strategiska instanser. Arkivförbundet är också remissinstans för sektorn.

Information

Arkivförbundet bevakar både strategiska och praktiska områden inom det enskilda arkivfältet och förmedlar nyheter vidare genom det nyhetsbrev som sänds ut tre gånger per år samt på hemsidan. Höst- och vår-konferensen är också goda tillfällen att delge nya rön och information, som berör arbetet inom arkiv- och informationshantering. Samtidigt så blir dessa möten ett tillfälle när Arkivförbundet kan få feedback kring verksamhetsutveckling och frågeställningar som medlemskretsen vill ha mer kompetensutveckling kring.

Vikten av att enskilda arkiv bevaras

Ett medlemskap i Arkivförbundet innebär också ett ställningstagande för att bevarande av enskilda handlingar är viktigt. Arbete med enskilda arkiv innebär ofta utmanande uppgifter med små resurser. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning. Samtidsdokumentation och uppsökande verksamhet är ofta viktiga komplement till mottagande av inlämnade arkivhandlingar. Sparas inte detta kommer det som är vår nutid i dag att framstå som helt obegriplig för kommande generationer. Det är en strategisk fråga för hela kultursektorn. För att detta ska kunna göras, nu och i framtiden, krävs att området lyfts och prioriteras.