Stadgar för Svenska Arkivförbundet

Fastställda vid årsstämman den 23 maj 2018.

§ 1 Organisationens namn

Organisationens namn är Svenska Arkivförbundet (nedan kallat Förbundet).

§ 2 Ändamål

Förbundet är en ideell intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning ska Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen.

§ 3 Säte

Styrelsens säte är Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap är öppet för juridisk person som bedriver arkivverksamhet för den enskilda sektorns arkiv och vill verka för Förbundets ändamål. Stödjande medlemskap är öppet för organisation eller företag samt för enskild person som stödjer Förbundets ändamål.

§ 5 Ansökan om medlemskap

Skriftlig ansökan om medlemskap ställs till förbundsstyrelsen.

§ 6 Utträde eller uteslutning

Skriftlig begäran om avslutande av medlemskap ställs till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen äger rätt att utesluta medlem. Beslut om uteslutning kan överklagas till nästkommande förbundsstämma.

§ 7 Medlemsavgift

Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår fastställs av förbundsstämman efter förslag från förbundsstyrelsen.

§ 8 Förbundsstämma och extra förbundsstämma

Förbundsstämman är organisationens högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma ska hållas före maj månads utgång. När förbundsstyrelsen, eller om minst en femtedel av medlemmarna skriftligt begär det, ska förbundsstyrelsen kalla till extra förbundsstämma.

§ 9 Kallelse till ordinarie eller extra förbundsstämma

Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska skriftligen tillställas medlemmarna senast två månader före aktuellt datum. Handlingar till ordinarie förbundsstämma ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före stämman. Vid begäran om extra förbundsstämma ska kallelse med mötesunderlag tillställas medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Vid extra förbundsstämma får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

§ 10 Förslag till ärenden att behandla vid ordinarie förbundsstämma

Medlem som önskar föreslå ärende, som ska behandlas vid förbundsstämman, ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen före februari månads utgång.

§ 11 Rösträtt samt beslut vid förbundsstämma eller extra förbundsstämma

Vid förbundsstämma eller extra förbundsstämma äger varje medlem en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt. Ombud kan endast företräda en (1) medlem. Medlem ska för att erhålla rösträtt ha erlagt årsavgift för aktuellt år till Förbundet. Stödjande medlem har ej rösträtt, men har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter äger yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Omröstning sker öppet, vid personval kan sluten omröstning begäras.

§ 12 Ärenden på ordinarie förbundsstämma

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd.
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare).
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande.
5. Föredragning av årsredovisning/verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om årets resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den period som årsredovisningen omfattar.
10. Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
12. Fastställande av arvoden och ersättningar.
13. Val av:
     a. Förbundsordförande.
     b. Ledamöter.
     c. Revisorer och ersättare.
     d. Valberedning.
14. Av förbundsstyrelsen eller revisorer väckt fråga.
15. Av medlem väckt fråga (i enlighet med § 10).
16. Övriga frågor.

§ 13 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen företräder och leder Förbundets verksamhet och är högsta beslutande organ mellan stämmorna.
• Förbundsstyrelsen ska utöver ordföranden bestå av minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter.
• Ordföranden väljs på 1 år.
• Styrelseledamot väljs på 2 år. Hälften av ledamöterna väljs växelvis.
• Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fastställer delegations- och attestordning.
• Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse från ordförande. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Firmateckning

Förbundets firma tecknas förutom av förbundsstyrelsen i sin helhet, av dem som Förbundsstyrelsen utser.

§ 15 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 16 Revision

För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper utses vid ordinarie förbundsstämma två ordinarie revisorer, varav en sammankallande, för en period av två år samt en ersättare för ett år. Ordinarie revisorer väljs växelvis.

§ 17 Valberedning

En valberedning väljs vid ordinarie förbundsstämma och ska bestå av minst tre ledamöter som väljs på ett år. En ledamot utses till sammankallande.

§ 18 Ändring av stadgar

För ändring av stadgarna ska ändringsförslaget delges medlemmarna i kallelsen. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsstämma.

§ 19 Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning ska fattas av två, på varandra följande förbundsstämmor varav en ska vara ordinarie och den andra ej får hållas tidigare än efter tre månader. Beslut om upplösning ska innefatta bestämmelse om disposition av förbundets tillgångar, vilka ska tillfalla ideell organisation med kulturellt eller humanitärt syfte. Beslut om vidare förvaltning av förbundets arkiv ska ingå som del av slutgiltigt beslut om upplösning.