Svenska Arkivförbundet är riksorganisationen för organisationer som verkar inom den enskilda sektorn eller ansvarar för enskilda arkiv. 

Svenska Arkivförbundet bildades 2018 genom ett gemensamt intressent-initiativ från Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening och med brett stöd från enskilda arkivsektorn. Svenska Arkivförbundet tar tillvara och driver den svenska enskilda arkivsektorns gemensamma intressen. Med cirka 140 medlemsorganisationer, så representerar vi stora delar av det ”enskilda arkivsverige”.

I Svenska Arkivförbundets medlemskrets finns både stora, medelstora och små arkivorganisationer, men även ett flertal riksorganisationer inom organisationslivet – allt från studieförbund, politiska, fackliga organisationer till idrottsrörelsen och liknande traditionella folkrörelser. Här finns näringslivsorganisationer och företag samt museiorganisationer – dvs alla typer av verksamheter, som på ett eller annat sätt har behov av att professionell arkivvård fungerar.

I en tid av samhällelig förändring blir de enskilda arkiven och enskilt arkivmaterial allt viktigare. De enskilda arkiven står för den långsiktiga berättelsen och har unika förutsättningar att spegla både dåtid och samtid. Svenska Arkivförbundet menar att vår tid, mer än någonsin behöver starka kunskapsinstitutioner, som kan förmedla trovärdiga fakta och unika berättelser.

Svenska Arkivförbundet finns som en resurs för att skapa goda förutsättningar för medlemmarna i hela landet. Arkivförbundet bevakar politiken, svarar på remisser och fungerar som den enskilda arkivsektorns företrädare. Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.

Är idén med arkivförbund ny?

Nej. Genom åren har förenings- och näringslivsarkiv etablerats runt om i landet och som på olika sätt arbetar med att stötta föreningar, företag och organisationer i deras arbete med att bevara och tillgängliggöra arkiv – både för aktiva och nedlagda verksamheter.

Genom stöd till varandra och kollegialt samarbete har man utbytt erfarenheter och kunnat bygga upp strukturer som gör att handlingar bevaras och finns tillgängliga både för den praktiska vardagen och för historiskt intresserade.

1968 bildades Folkrörelsernas Arkivförbund som en paraplyinstitution för alla föreningsarkiv och med ett stort antal riksorganisationer av folkrörelsekaraktär anslutna. 1986 bildades Näringslivsarkivens Samarbetsorganisation, som sedan bytte namn 1987 till Näringslivsarkivens förening, med en liknande funktion för näringslivsarkiven och näringslivsorganisationer.

2014 genomfördes en kartläggning på initiativ av de båda organisationerna för att utröna möjligheterna till ett samgående eller etablerande av en helt ny arkivorganisation, som kan utgöra en samlad kraft för den enskilda arkivsektorn.

2018 tog de båda förbunden beslut om att gå samman till ett nytt arkivförbund; Svenska Arkivförbundet. Det nya förbundet fick i uppdrag att arbeta brett och inkluderande för enskild arkivverksamhet, oavsett om den sker inom organisation, institution, museum eller med privat intresse. Sedan 2019 verkar därför Svenska Arkivförbundet som ett gemensamt förbund för alla enskilda arkiv i Sverige och har medlemmar från förenings- och näringslivsarkiv, enskilda organisationer, museer, universitet med flera.

Intergritetspolicy

Här kan du ta del av Svenska Arkivförbundets integritetspolicy.