Vanliga frågor

Vad gör Svenska Arkivförbundet?

Svenska Arkivförbundet är ett förbund för organisationer som verkar inom den enskilda sektorn eller ansvarar för enskilda arkiv. Förbundet arbetar med opinionsbildning, kommunikation och utbildning för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen, som stöd i informationshantering och arkivfrågor och finansieras genom statligt stöd och medlemsintäkter.

Vad är ett enskilt arkiv?

Enskilda arkiv är en benämning på skriftliga handlingar som inte tillhör det offentliga i samhället. Handlingar efter släkter, personer, gårdar, företag, föreningar, organisationer, stiftelser och fonder är några exempel. Allt som inte är papper eller digital information inom myndigheter, kommuner och regioner tillhör alltså denna kategori. Förutom att dessa handlingar inte lyder under offentlighetsprincipen har de också det gemensamt att de inte har någon stark lagstiftning som garanterar deras bevarande eller allmänhetens tillgång till dem. I stället ligger ansvar och omvårdnad på civilsamhällets organisationers frivilliga insatser.

Varför ska jag bli medlem?

Det finns många anledningar. Här är några:

Hjälp i vardagen, utbildning och nätverkande

Alla verksamma organisationer behöver både spara och hålla ordning på till exempel protokoll, beslut, medlemsförteckningar och ekonomiska handlingar. Det är inte alltid lätt att veta riktigt hur man ska göra, och ofta är det bara i de största organisationerna som det finns möjlighet att ha till exempel en kanslist som aktivt tar hand om detta arbete. Arkivförbundet kan här hjälpa till med utbildningar och nätverkande. Exempel på detta är de digitala möten ”Kollegor emellan” som arrangeras fyra gånger per år, som ett forum för dialog mellan Arkivförbundets representanter och de hos er som arbetar med arkiv, dokumenthantering, registratur, kansli osv. Arkivförbundet genomför arrangemang av kurser i att ordna och bevara eller skräddarsydda utbildningar, som berör vårt verksamhetsområde. Därutöver så erbjuds höst- och vår-konferenser med intressanta föreläsningar och studiebesök.

Hjälp med strategiskt arbete

Arkivsektorn generellt, och de enskilda arkiven i synnerhet, har ofta svårt att ta plats i den allmänna debatten. Arkiv är viktiga både för den dagliga förvaltningen av organisationer, för historisk forskning och samhällelig förståelse i allmänhet. Ändå hanteras ofta arkivfrågor ytterst otillräckligt och sektorn som helhet, har svårt att hävda sig finansiellt. Det politiska ansvaret är splittrat mellan olika departement, och även inom kulturarvssektorn får just arkiven väldigt liten plats.
Arkivförbundet har en viktig roll när det gäller att verka strategiskt för arkivens rättmätiga position inom informationsförvaltningen och arbetar kontinuerligt med att synliggöra arkivsektorns behov och utvecklingsmöjligheter för politiker, departement och andra strategiska instanser. Arkivförbundet är också remissinstans för sektorn.

Information

Arkivförbundet bevakar både strategiska och praktiska områden inom det enskilda arkivfältet och förmedlar nyheter vidare genom det nyhetsbrev som sänds ut tre gånger per år samt på hemsidan. Höst- och vår-konferensen är också goda tillfällen att delge nya rön och information, som berör arbetet inom arkiv- och informationshantering. Samtidigt så blir dessa möten ett tillfälle när Arkivförbundet kan få feedback kring verksamhetsutveckling och frågeställningar som medlemskretsen vill ha mer kompetensutveckling kring.

Vikten av att enskilda arkiv bevaras

Ett medlemskap i Arkivförbundet innebär också ett ställningstagande för att bevarande av enskilda handlingar är viktigt. Arbete med enskilda arkiv innebär ofta utmanande uppgifter med små resurser. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning. Samtidsdokumentation och uppsökande verksamhet är ofta viktiga komplement till mottagande av inlämnade arkivhandlingar. Sparas inte detta kommer det som är vår nutid i dag att framstå som helt obegriplig för kommande generationer. Det är en strategisk fråga för hela kultursektorn. För att detta ska kunna göras, nu och i framtiden, krävs att området lyfts och prioriteras.

Är idén med arkivförbund ny?

Nej. Genom åren har förenings- och näringslivsarkiv etablerats runt om i landet och som på olika sätt arbetar med att stötta föreningar, företag och organisationer i deras arbete med att bevara och tillgängliggöra arkiv – både för aktiva och nedlagda verksamheter.

Genom stöd till varandra och kollegialt samarbete har man utbytt erfarenheter och kunnat bygga upp strukturer som gör att handlingar bevaras och finns tillgängliga både för den praktiska vardagen och för historiskt intresserade.

1968 bildades Folkrörelsernas Arkivförbund som en paraplyinstitution för alla föreningsarkiv och med ett stort antal riksorganisationer av folkrörelsekaraktär anslutna. 1986 bildades Näringslivsarkivens Samarbetsorganisation, som sedan bytte namn 1987 till Näringslivsarkivens förening, med en liknande funktion för näringslivsarkiven och näringslivsorganisationer.

2014 genomfördes en kartläggning på initiativ av de båda organisationerna för att utröna möjligheterna till ett samgående eller etablerande av en helt ny arkivorganisation, som kan utgöra en samlad kraft för den enskilda arkivsektorn.

2018 tog de båda förbunden beslut om att gå samman till ett nytt arkivförbund; Svenska Arkivförbundet. Det nya förbundet fick i uppdrag att arbeta brett och inkluderande för enskild arkivverksamhet, oavsett om den sker inom organisation, institution, museum eller med privat intresse.
Sedan 2019 verkar därför Svenska Arkivförbundet som ett gemensamt förbund för alla enskilda arkiv i Sverige och har medlemmar från förenings- och näringslivsarkiv, enskilda organisationer, museer, universitet med flera.

Vem kan bli medlem?

Juridiska personer som bedriver verksamhet där funktion för enskild arkivsektor ingår, är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Svenska Arkivförbundet. Övriga organisationer och företag, liksom enskilda personer är välkomna att teckna ett stödjande medlemskap.