Samverkan och Representation

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva och lobba för utveckling av enskilda arkiv.

Samarbetsrådet

I Samarbetsrådet ska sammanlagt 8 ledamöter arbeta, och riksarkivarien är ordförande. Representanterna utses av Riksarkivarien efter förslag från föreningarna. Arbetet regleras genom SFS 2009_1593 för att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag. Bidragets storlek anges i regleringsbrevet till Riksarkivet, och för 2019 var det högst 9 100 000 kr. Representanterna för de enskilda arkiven i rådet är en “referensgrupp för hur pengar ska fördelas”. Beslut fattas av riksarkivarie. För Svenska Arkivförbundet sitter Eva Sjögren Zipsane, Erik Åström och Per Lundin.

Föreningen Svensk Arkivtidskrift

Föreningen Svensk Arkivtidskrift ägs av FAI, FALK, NLA och Svenska Arkivförbundet. Tillsammans ansvarar man för att ge ut tidskriften Arkiv. Föreningarna har ett cirkulerande ordförandeskap. Peter Vattman för FAI innehar posten just nu. Ordförande är också ansvarig utgivare. För Svenska Arkivförbundet sitter Torgny Larsson och Per Lundin fram till årsmötet 2020.

Som redaktörer för Arkivförbundet sitter Ola Wirtberg och Per Lundin. Övriga redaktörer är: Lars Lundkvist, Alexandra Meja, Henrik Sundholm och Eva Hult.

Vem som helst är välkommen att bidra med artiklar till tidningen. Kontakta någon av redaktörerna!

SASS 

SASS står för Svenska Arkiv i Samverkan för ökad Synlighet och ansvarar för arrangemang kring Arkivveckan och Arkivens Dag. I SASS ingår förutom Svenska Arkivförbundet Riksarkivet, FAI,  FALK, NLA och SKL. Arkivförbundet representeras genom ordförande Eva Sjögren Zipsane.

Arkivveckan, AVEC

Arkivförbundets representant i arrangemanget kring AVEC är Per Lundin vid Blekingearkivet och Anna Ketola vid Skånes Arkivförbund.

Arkivens Dag

För Arkivens Dag finns ett särskilt nätverk, som Maria Larsson Östergren vid Landsarkivet i Visby ansvarar för.