Snabbfakta om arkiv

Arkiv, arkiv, arkiv

Ordet arkiv kan ha tre betydelser: arkiv kan vara en samling information, arkiv kan vara en lokal där arkivsamlingar bevaras, och arkiv kan också vara en arkivinstitution. 

 

 

Enskilda arkiv

De enskilda arkiven är motsatsen till de offentliga arkiven, och ibland kallas de för privata arkiv. Enskilda arkiv omfattar all den information som civilsamhället och näringslivet skapar. Det kan vara företag, föreningar, förbund, trossamfund, privatpersoner, släkter, gårdar och andra organisationer. Exempelvis uppskattar Hembygdsrörelsen att de har ca 25 000 hyllmeter arkiv, företaget Stora Enso AB har ca 13 500 hyllmeter arkiv och Olof Palmes personarkiv är 140 hyllmeter. 

Regionala enskilda arkiv

De regionala enskilda arkiven är de arkivinstitutioner runt om i Sverige som ingår i Kultursamverkansmodellen. Det finns ett eller flera i varje region förutom i Region Gotland. Läs mer här

Enskilda arkiven och lagarna

Till skillnad från de offentliga arkiven omfattas inte de enskilda arkiven av Tryckfrihetsförordningen (rätten att ta del av allmänna handlingar) eller Arkivlagen (syftet med arkiven och hur de ska hanteras). I arkivutredningen Härifrån till evigheten SOU 2019:58 föreslås en förändring av arkivlagen där enskilda arkiv också omnämns något som Svenska Arkivförbundet ser positivt på. 

Andra lagar, till exempel Bokföringslagen och Dataskyddsförordningen gäller för enskilda arkiv, likväl som offentliga arkiv. Läs mer om Dataskyddsförordningen och enskilda arkiv här

E-arkiv och digital informationDiskett

Att bevara digital information ställer stora krav på bevarande och tillgängliggörande. Informationen ska kanske bevaras för evig tid, tänk då på hur snabbt den tekniska utvecklingen har varit de senaste 20 åren. Informationen måste också göras hittbar och tillgänglig för användare. Information sparas inte för sparandets skull. Informationen måste också bevara sin integritet och trovärdighet, trots att den kanske måste migreras till nya system allteftersom utvecklingen går framåt. 

E-arkiveringen är således ett komplex utmaning för många. Viss typ av information kan man inte skriva ut på papper för att arkivera, till exempel databaser och 3d-ritningar. Det krävs hållbar finansiering, tekniska förutsättningar och kunskap för att arkiven inte ska bestå av luckor från den digitala tidsåldern.

Kulturarv och infrastruktur

I arkiven finns källorna till förr-i-tiden. Men arkiv är också en viktig del i den dagliga administrationen och informationshanteringen. I arkiven samsas källorna till dåtiden med besluten som rör framtiden. Arkiv är både dåtid, nutid och framtid. 

Arkivpedagogik

Arkivpedagogik är ett område inom arkivverksamheten där man på ett metodiskt sätt arbetar med att möjliggöra lärande om och genom arkiv. På ett aktivt sätt kommuniceras arkivens syfte, funktion och innehåll. Läs mer på arkivpedagogen.se

arkivpedagogik-förskola