Svenska Arkivförbundets Uppsatsstipendium

Sedan år 2022 delar Svenska Arkivförbundet ut ett uppsats stipendium till den eller de som skrivit den bästa uppsatsen som behandlar enskilda arkiv. Syftet med uppsatsen är att främja forskning kring enskilda arkiv och användandet av enskilt källmaterial. Stipendiet utlyses årligen och omfattar 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari varje år. Stipendiet delas ut på Svenska Arkivförbundets Förbundsstämma och Vårmöte. 

Kvalifikationer

Stipendiet söks av personer som högst ett år före ansökningstidens utgång lagt fram en studentuppsats som huvudsakligen behandlar enskilda arkiv. Uppsatsen ska vara framlagd inom ämnet arkivvetenskap eller inom annat ämne, förutsatt att uppsatsen behandlar frågor av arkivteoretisk relevans. För att kunna erhålla stipendiet förutsätts att uppsatsens kvalitet är hög (att den med god marginal uppfyller kraven för betyget Väl godkänd eller motsvarande).

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett personligt brev där sökande själv kortfattat beskriver sin uppsats och varför den förtjänar belöning. Till detta bifogas uppsatsen samt ett utdrag ur studieregister där betyget för uppsatsen framgår. Intyg eller rekommendationsbrev från handledare och/eller examinator ska också bifogas. De insända ansökningarna bereds av en stipendiegrupp inom Svenska Arkivförbundets styrelse, till vilken arkivvetenskapligt kompetenta forskare vid behov kan adjungeras. 

Sista ansökningsdag varje år är 1 februari. Redan nu kan du ansöka om stipendiet för 2024. 

Åtaganden

Stipendiaten förväntas att presentera sin uppsats vid Svenska Arkivförbundets Vårmöte då stipendiet delas ut. Vidare förväntas stipendiaten att presentera uppsatsen i en populärvetenskaplig artikel i tidskriften ARKIV


Tidigare års stipendiater

2023: inget stipendium delades ut

2022: Anna Björk, “Folkdansaren och arkivet” – en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik, Institutionen för Danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola.