Stipendium

Grattis Anna Björk!

Anna Björk tilldelades den 5 maj 2022 Arkivförbundets stipendium för årets bästa uppsats om enskilda arkiv för sin uppsats ”Folkdansaren och arkivet” – en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik. Detta är första gången Arkivförbundet delat ut stipendiet.

Om stipendiet

Svenska Arkivförbundet är en intresse- och paraplyorganisation för alla som är intresserade av enskilda arkiv -handlingar från organisationer, personer och nätverk utanför den offentliga förvaltningen. Förbundet arbetar bland annat med att sprida information om och väcka intresse för den enskilda arkivsektorn.

Stipendiet utlyses årligen och omfattar 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari. Den uppsats som tilldelas stipendiet kommer att uppmärksammas och exponeras för vidare spridning. Den eller de personer som tilldelats stipendiet förväntas bidra till detta genom att hålla en föreläsning om sitt ämne i samband med en konferens Svenska Arkivförbundet arrangerar.

Kvalifikationer

Stipendiet söks av personer som högst ett år före ansökningstidens utgång lagt fram en studentuppsats som huvudsakligen behandlar enskilda arkiv. Uppsatsen ska vara framlagd inom ämnet arkivvetenskap eller inom annat ämne, förutsatt att uppsatsen behandlar frågor av arkivteoretisk relevans. För att kunna erhålla stipendiet förutsätts att uppsatsens kvalitet är hög (att den med god marginal uppfyller kraven för betyget Väl godkänd eller motsvarande).

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett personligt brev där sökande själv kortfattat beskriver sin uppsats och varför den förtjänar belöning. Till detta bifogas uppsatsen samt ett utdrag ur studieregister där betyget för uppsatsen framgår. Intyg eller rekommendationsbrev från handledare och/eller examinator ska också bifogas.

Sista ansökningsdag varje år är 1 februari. Redan nu kan du söka stipendiet för 2023.

De insända ansökningarna bereds av en stipendiegrupp inom Svenska Arkivförbundets styrelse, till vilken arkivvetenskapligt kompetenta forskare vid behov kan adjungeras. 

Kontakt

Ansökan med bilagor skickas antingen per post till Svenska Arkivförbundets kansli:

Svenska Arkivförbundet
c/o Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1
831 52 Östersund

Eller via mejl till sekreterare[at]arkivforbundet.se