2022-års stipendiat Anna Björk

Anna Björk tilldelades Svenska Arkivförbundets stipendium den 5 maj 2022 för årets bästa uppsats om enskilda arkiv för sin uppsats ”Folkdansaren och arkivet” – en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik. Det är första gången Svenska Arkivförbundet delar ut stipendiet. Uppsatsen hittar du här.

Motivering

Uppsatsen är teoretiskt distinkt och för sin nivå ovanligt nydanande, samt metodologiskt mycket väl utförd. Den är ett sällsynt exempel på en överbryggning mellan “archival turn”-teorier om arkiv, som blivit vanliga i dansfältet (både dansvetenskaplig och konstnärlig forskning om dans), och arkivvetenskapliga teorier, där Björk relaterar till bl.a. Caswell, Faulkhead, McKemmish, Cook och Ketelaar som stöd för en fruktbar argumentation rörande ett expanderbart arkivbegrepp: enligt vilket arkivalier inte måste vara materiella, och att de kan förändras genom användning. Björk håller samma de teoretiska trådarna på ett förtjänstfullt sätt, och använder dem också fortlöpande i sin analys (workshops – dans med en partner som de tre intervjupersonerna själva valt – iscensatta möten med observationer – som följs upp med intervjuer). Björks masteruppsats håller en hög vetenskaplig nivå och öppnar för nya arkivperspektiv. 

Anna Björk presterar sin uppsats på Svenska Arkivförbundets vårkonferens 2022.


Svenska Arkivförbundets stipendium

Svenska Arkivförbundet är en intresse- och paraplyorganisation för alla som är intresserade av enskilda arkiv -handlingar från organisationer, personer och nätverk utanför den offentliga förvaltningen. Förbundet arbetar bland annat med att sprida information om och väcka intresse för den enskilda arkivsektorn.

Stipendiet utlyses årligen och omfattar 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari. Den uppsats som tilldelas stipendiet kommer att uppmärksammas och exponeras för vidare spridning. Den eller de personer som tilldelats stipendiet förväntas bidra till detta genom att hålla en föreläsning om sitt ämne i samband med en konferens Svenska Arkivförbundet arrangerar.

Kvalifikationer

Stipendiet söks av personer som högst ett år före ansökningstidens utgång lagt fram en studentuppsats som huvudsakligen behandlar enskilda arkiv. Uppsatsen ska vara framlagd inom ämnet arkivvetenskap eller inom annat ämne, förutsatt att uppsatsen behandlar frågor av arkivteoretisk relevans. För att kunna erhålla stipendiet förutsätts att uppsatsens kvalitet är hög (att den med god marginal uppfyller kraven för betyget Väl godkänd eller motsvarande).

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett personligt brev där sökande själv kortfattat beskriver sin uppsats och varför den förtjänar belöning. Till detta bifogas uppsatsen samt ett utdrag ur studieregister där betyget för uppsatsen framgår. Intyg eller rekommendationsbrev från handledare och/eller examinator ska också bifogas. De insända ansökningarna bereds av en stipendiegrupp inom Svenska Arkivförbundets styrelse, till vilken arkivvetenskapligt kompetenta forskare vid behov kan adjungeras. 

Sista ansökningsdag varje år är 1 februari. Redan nu kan du söka stipendiet för 2023. För kontaktuppgifter, se Kontakt.